wczytywanie

WARUNKI GWARANCJI/ RĘKOJMI GLOBAL SYSTEM

§1 Ogólne warunki gwarancji

 1. Global System udziela 12 miesięcznej gwarancji/rękojmi na wszystkie urządzenia 1,
 2. Gwarancja/rękojmia dotyczy produktów Global System - zakupionych i zainstalowanych na terenie Polski,
 3. Gwarancja/rękojmia obejmuję dostawę i sprzedaż ( w przypadku zakupu z usługą montażu ) montaż produktów Firmy Global System i obowiązuje od momentu podpisania protokołu odbioru technicznego, lub dokumentu WZ potwierdzającego wydanie towaru do Klienta ale nie później niż 14 dnia od dnia, w którym został wydany towar.
 4. Gwarancja/rękojmia upoważnia do bezpłatnego usunięcia usterek, które wystąpią w okresie gwarancji, a które spowodowane są wadami konstrukcyjnymi, produkcyjnymi lub montażowymi. Termin wykonania działań serwisowych wynosi 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie ( nie później niż 14 dni ) po stwierdzeniu wady. Wady jawne muszą być zgłoszone przed zamontowaniem wyrobu – w przypadku ich zamontowania wszelkie roszczenia nie będą rozpatrywane. Użytkowanie wadliwego produktu jest zabronione,
 6. Wydłużenie gwarancji do 60 miesięcy pod warunkiem podpisania umowy serwisowej 2.

§2 Warunki utrzymania świadczenia gwarancyjnego/rękojmi

Podstawą wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi jest:

 1. Prawidłowo i kompletnie wypełniona karta gwarancyjna urządzenia,
 2. Przeprowadzenie płatnych przeglądów gwarancyjnych min. co 6 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego urządzeń,
 3. Przesłanie pisemnego zlecenia przeglądu gwarancyjnego przez Kupującego/Użytkownika na adres e-mail: serwis@globalsystem.com.pl nie później niż jest to określone w Rejestrze Przeglądów/ Karcie Gwarancyjnej/ Dokumentacji Technicznej.

§3 Warunki przedłużenia świadczenia gwarancyjnego

 1. Przedłużenie gwarancji może nastąpić na wniosek Kupującego/ Użytkownika. Warunki przedłużenia zostaną określone w odrębnej umowie serwisowej,
 2. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia wady do daty zakończenia naprawy gwarancyjnej. Usunięcie powstałych wad następuje jedynie poprzez autoryzowany serwis Global System.

§4 Utrata świadczenia gwarancyjnego/rękojmi

Firma Global System jest zwolniona z świadczenia gwarancyjnego/rękojmi i wszelkich zobowiązań w przypadku:

 1. Uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwej eksploatacji,
 2. Użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa,
 3. Uszkodzenia wynikającego z przepięć i spadków napięć w sieci energetycznej,
 4. Niewłaściwej instalacji elektrycznej i rodzaju zasilania,
 5. Dokonania przez użytkownika zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie,
 6. Zastosowania części zamiennych innych części niż oryginalne, bez pisemnej zgody Global System,
 7. Napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione przez Global System,
 8. Działania czynników zewnętrznych takich jak: korozja i odbarwienia (praca w agresywnym środowisku chemicznym), anormalne warunki pogodowe, klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia losowe powstałe nie z winy Global System,
 9. Usterki lub uszkodzenia produktu spowodowane wadliwym montażem (montaż produktu bez
  autoryzowanego serwisu montażowego Global System).

§5 Inne

 1. W sytuacji, gdy prace serwisowe wymagają pracy na wysokości powyżej 1,9 m od poziomu gruntu, zgłaszający reklamację zapewni ekipie serwisowej bezpieczny dostęp do Urządzenia,
 2. Gwarancja na powłoki lakiernicze wynosi 12 miesięcy,
 3. Wystąpienie na elementach ocynkowanych tzw. „białej korozji” nie stanowi podstawy do reklamacji,
 4. Wyroby eksploatowane w środowisku silnie agresywnym (np. bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza i in.) są wyłączone z gwarancji antykorozyjnej,
 5. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Global System nie ponosi odpowiedzialności,
 6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, wszelkie koszty z tym związane (koszt dojazdu, kontroli, zdiagnozowania usterki, itp.) w pełnej wysokości poniesionych kosztów przez Global System naliczonych według stawek obowiązujących w Global System ponosić będzie Reklamujący.

1 nie dotyczy blachy ocynkowanej
2 nie dotyczy powłoki lakierniczej i ocynku

do_gory